ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

 


ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“ 2022/2023 учебна година

30 ученици от осми, девети и десети клас на специалност „Електрообзавеждане на производството“ преминаха по две пробни стажувания в предприятието – партньор по проекта „Електроразпределение Юг“ ЕАД, по време на които бъдещите електромонтьори се запознаха със структурата, бъдещите си ментори и задълженията на електромонтьора в предприятието, в което в единадесети и дванадесети клас ще провеждат практическото си обучение в реална работна среда.

9 ученици от десети клас – специалност „Електрообзавеждане на производството“ подобриха своите знания и умения по английски език и професионална подготовка...(още)


Ученици от  VIII и X клас, обучаващи се в специалност „Електрообзавеждане на предприятието”, дуална система, участват в проект BG05М2ОР001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,  съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът цели да повиши квалификацията на бъдещите специалисти в изучаваната професия и да даде възможност за обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Работодателите могат да наемат квалифицирани кадри с професионална подготовка и опит, придобити по време на планираното обучение в реална работна среда.

През периода на обучение учениците от VIII клас са включени  в пробно стажуване  в...(още)


След проведено пробно стажуване в партниращото предприятие „Електроразпределение ЮГ“ - ЕАД, клон Смолян и издаден сертификат, учениците, изучаващи специалност „Електрообзавеждане на производството“, дуално обучение, започнаха практическо обучение в реална работна среда в EVN – клон Смолян. Обучението се провежда два дни седмично през цялата учебна година. Учениците показват дисциплинираност и отговорност при изпълнението на възложени задачи.
Единадесетокласниците получиха от предприятието работно облекло, както и инструменти за... (още)
 

 
С встъпителна беседа, изнесена от г-жа Келевска, започна пробното стажуване на учениците от IX клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“, професия „Електромонтьор“, дуално обучение, в "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, база Смолян.
Учениците се запознаха с правилата за електробезопасност, необходими на работното място. Беседата бе онагледена с видеофилм, свързан с ...(още)