ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Екип

СПИСЪК 
на учителите и служителите в ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ

Име Фамилия

Длъжност

Контакт

1

инж. Пламенка Вягова

Директор на училището, старши учител теоретично обучение - ЕОП

виж тук

2

инж. Милена Бундева

Ръководител направление ИКТ, учител теоретично обучение – КТТ, ПП

виж тук

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

3

Славка Терзийска

Старши учител – БЕЛ

виж тук

4

Красимира Симеонова

Старши учител – БЕЛ

виж тук 

5

Елена Русева

Старши учител – Немски език

виж тук 

6

Карамфилка Калфова

Старши учител – Английски език

виж тук 

7

Ивана Муцевска

Учител – Английски език

виж тук 

8

Валентина Хаджиева

Старши учител – Математика и ИТ и ресурсен

виж тук 

9

Мирослава Христова

Старши учител – Математика

виж тук 

10

Виктория Сандова

Учител – Математика

виж тук 

11

Елка Грибачева

Старши учител – История и География

виж тук 

12

Румяна Хаджийска

Старши учител – История и ресурсен

виж тук 

13

Надялка Тодорова

Старши учител – Философски цикъл и психолог

виж тук 

14

Галина Каралилова

Старши учител – Биология и ЗО, Икономика

виж тук 

15

Янка Бечева

Старши учител – Физика и химия

виж тук 

16

Милка Манева

Учител – Физическо възпитание и спорт

виж тук 

17

Денис Арнаудов

Учител – Физическо възпитание и спорт

виж тук 

18

инж. Петър Славов

Старши учител – теоретично обучение АТТ

виж тук 

19

Росен Калемджиев

Учител – теоретично обучение АТТ

виж тук 

20

Радостин Димитров

Учител - практическо обучение АТТ

виж тук 

21

Асен Порязов

Учител – практическо обучение АТТ

виж тук

22

инж. Мария Георгиева

Учител – теоретично обучение КТТ

виж тук 

23

инж. Мария Дойчинска

Старши учител – практическо обучение КТТ

виж тук

24

инж. Владимир Моллов

Учител – практическо обучение КТТ

виж тук 

25

инж. Руско Кадиев

Старши учител – теоретично обучение ЕОП

виж тук 

26

инж. Анастас Кисьов

Старши учител – практическо обучение ЕОП

виж тук 

27

Емилия Чернева

Учител – ресурсен

виж тук

28

Софка Иванова

Педагогически съветник

виж тук 

СПЕЦИАЛИСТИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ

29

Емилия Сарачева

Главен счетоводител

виж тук 

СПЕЦИАЛИСТИ

29

Недялка Каева

Завеждащ административна служба

виж тук 

 

ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

30

Захари Балджиев

Домакин, работник и поддръжка на сгради

виж тук 

31

Захари Ръжеников

Електротехник поддръжка на сгради

виж тук 

РАБОТНИЦИ

33

Бедиха Еленска

Чистач/хигиенист

виж тук 

34

Радка Кисьова

Чистач/хигиенист

виж тук

35

Съби Чаушев

Огняр

виж тук