ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 

През учебната 2016/2017 г. в ПГТТ „Христо Ботев” 120 ученици участват в 12 клуба по проект „Твоят час“, шест от които са свързани с дейности за преодоляване на обучителни затруднения и шест – с дейности по интереси.

40 ученици са включени в клубове, занимаващи се с дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

 • клуб „Да успея на ДЗИ“ с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Зрелостник“ с ръководител Славка Терзийска
 • клуб „Успешен старт в професионалната подготовка“ с ръководител инж.Мария Жайгарова
 • клуб „Успешен техник“ с ръководител Пламена Вягова
 • клуб „Компютърни умения“ с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Математиката може да е лесна“ с ръководител Добринска Бакларова

80 ученици участват в следните клубове по интереси:

 • клуб „Знам и мога“ – 9,10 клас – с ръководител инж.Мария Дойчинска
 • клуб „Знам и мога“ – 11,12 клас – с ръководител инж.Мария Дойчинска
 • клуб „Наука и здраве“ с ръководител Янка Бечева
 • клуб „Поглед към здравето“ с ръководител Софка Иванова
 • клуб „Чрез картинг – за психическа устойчивост“ с ръководител инж.Петър Славов
 • клуб „Картинг“ с ръководител Спиридон Русков

За учебната 2017/2018 година 147 ученици участват в 13 клуба по проект „Твоят час“.

39 ученици са включени в следните клубове с дейности за преодоляване на обучителни трудности:

 • клуб „Моят правилен правопис“ с ръководител Елена Русева
 • клуб „Зрелостник“ с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Да успея на ДЗИ“ с ръководител Славка Терзийска
 • клуб „Математиката може да е лесна“ с ръководител Добринка Бакларова
 • клуб „Компютърни умения“ с ръководител Мирослава Христова

108 ученици участват в следните клубове с дейности по интереси:

 • клуб „Христо Ботев“ с ръководител Диана Чиева
 • клуб „Моят роден край“ с ръководител Теодора Семерджиева
 • клуб „История на физиката“ с ръководител Янка Бечева
 • „Електротехника и електроника“ с ръководител инж.Мария Дойченска
 • клуб „Арт ателие“ с ръководител Софка Иванова
 • клуб „Уеб дизайн“ с ръководител инж.Светослав Димитров
 • клуб „Чрез картинг - за психическа устойчивост“ с ръководител инж.Петър Славов
 • клуб „Картинг“ с ръководител Спиридон Русков

Обучението във всеки клуб завършва с публична изява.

На 05.10.2018г. на заключителна представителна изява по проект „Твоят час” за учебната 2017/2018 година група  ученици от клуб “WEB дизайн“ показаха онлайн платформа, изработена от участници в РДТ „Николай Хайтов”, а участниците от клубове „Чрез картинг - за психическа устойчивост“  и „Картинг“ демонстрираха умения за майсторско управление на картиг в центъра на града като изпълняваха редица сложни елементи.