ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проект "Подкрепа за успех"

Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“ e финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативната програма. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

 Основна цел:

 • подпомагане равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание;
 • развитие на потенциала и възможностите на учениците за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Очакван резултат:

 • Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

 • ученици в риск от отпадане;
 • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
 • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
 • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

През учебната 2020/2021г. в ПГТТ „Христо Ботев” са сформирани 14 клуба по проекта, свързани с дейности за преодоляване на обучителни затруднения. 74 ученици са включени в следните клубове:

 • клуб „БЕЛ”, за ученици от 8 клас с ръководител Красимира Симеонова
 • клуб „Да преодолеем трудностите по БЕЛ”, за ученици от 8 клас с ръководител Елена Русева
 • клуб „Зрелостник” за ученици от 12 клас с ръководител Славка Терзийска
 • клуб „Искам да знам английски език”, за ученици от 8 клас с ръководител Надежда Ангелова
 • клуб „Английски език”, за ученици от 9 клас  с ръководител Карамфилка Калфова
 • клуб „Интерактивна математика” за ученици от 8 клас с ръководител Валентина Хаджиева
 • клуб „Математиката не е трудна” за ученици от 10 клас с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Географията е приключение” за ученици от 8 клас с ръководител Елка Грибачева
 • клуб „Историята интересна” за ученици от 10 клас с ръководител Румяна Хаджийска
 • клуб „Биология” за ученици от 10 клас с ръководител Галина Каралилова
 • клуб „Физика в живота ни” за ученици в 9 клас с ръководител Янка Бечева
 • клуб „Отговорен гражданин” за ученици от 11 клас с ръководител Недялка Тодорова
 • клуб „Електротехника” за ученици от 10 клас с ръководител инж. Пламенка Вягова
 • клуб „Аналогова схемотехника” за ученици от 10 клас с ръководител инж. Мария Георгиева

През учебната 2019/2020г. в ПГТТ „Христо Ботев” са сформирани  17 клуба по проекта, свързани с дейности за преодоляване на обучителни затруднения с продължителност 60 учебни часа 85 ученици са включени в следните клубове:

 • клуб „Успех на ДЗИ” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Да успея на НВО” с ръководител Славка Терзийска
 • клуб „Да успея в края на ІХ клас” с ръководител Елена Русева
 • клуб „Да се справим с бъдещото ДЗИ” с ръководител Карамфилка Калфова
 • клуб „Математиката не е трудна” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Трудната математика” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Математиката е забавна” с ръководител Юлияна Добрева
 • клуб „Математиката – лесна” с ръководител Юлияна Добрева
 • клуб „Интерактивни електронни ресурси в математиката” с ръководител Валентина Хаджиева
 • клуб „Аз говоря английски” с ръководител Сийка Печилкова
 • клуб „Географията е забавна” с ръководител Елка Грибачева
 • клуб „Историята е чудесна” с ръководител Румяна Хаджийска
 • клуб „Светът на философията” с ръководител Недялка Тодорова
 • клуб „Химията е лесна” с ръководител Галина Каралилова
 • клуб „Механика и топлинни явления” с ръководител Янка Бечева
 • клуб „Увод в алгоритмите” с ръководител инж. Мария Георгиева
 • клуб „Уча градивни елементи” с ръководител инж. Мария Георгиева

  През учебната 2018/2019г. в ПГТТ „Христо Ботев” са сформирани 15 клуба по проект „Подкрепа за успех“, свързани с дейности за преодоляване на обучителни затруднения с продължителност 10 учебни часа.  80 ученици са включени в следните клубове:

 • клуб „Да науча повече по БЕЛ” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Аз уча български език и литература” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Напред към матурата” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Подготвям се по БЕЛ” с ръководител Славка Терзийска
 • клуб „Успех по БЕЛ” с ръководител Елена Русева
 • клуб „Математиката не е трудна” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Математиката не е толкова трудна” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Трудната математика” с ръководител Стефка Герджикова
 • клуб „Математиката е важна за моята професия” с ръководител Стефка Герджикова
 • клуб „Да решавам задачи е интересно” с ръководител Стефка Герджикова
 • клуб „Английския е забавен” с ръководител Карамфилка Калфова
 • клуб „Говоря английски” с ръководител Сийка Печилкова
 • клуб „Географията – интересна” с ръководител Елка Грибачева
 • клуб „Занимания по физика” с ръководител Янка Бечева
 • клуб „Моето материалознание” с ръководител Софка Иванова