ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проект "Нова възможност за моето бъдеще"

Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа дообразование и обучение ” и област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”. Изпълнява се от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Цел на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

Ползи от проекта:

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания,умения и компетентности, създава предпоставки за:

  • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
  • Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;
  • Подобряване на процеса по подбор на персонала;
  • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
  • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
  • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения.

В ПГТТ „Христо Ботев” валидирането на знания, умения и компетентности се извършва по четири професии и специалности:

  • професия „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна техника и технологии”
  • професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството”
  • професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”
  • професия „Моделиер – технолог на облекло”, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”