ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проекти "Ученически практики" и "Ученически практики - 2"

Picture

 

 

ПГТТ „Христо Ботев” започна работа по проект „Ученически практики-2”, Дейност 1 – Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчните и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании, през м. март 2013 г. През първите две учебни години, в които училището работи по проекта, 145 ученици работиха на реални работни места.

През 2014/2015 учебна година 41 наши ученици от три специалности провеждат практическото си обучение в 11 местни фирми.

Проектът има за цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионално обучение и образование чрез:

  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на професионалното обучение и образование.
  • Улесняване на комуникацията между работодателите и нашите ученици, което да им бъде от полза при търсене и намиране на работа.

През 2014/2015 учебна година нашите ученици провеждат часовете си по проект „Ученически практики” в следните фирми:

  • 9 и 10 класове, специалност „Шивачество” – фирма „Косара – Р” ООД.
  • 11 клас, специалност „Компютърна техника и технологии” – „АЛ ЕМ СИ” ЕООД, „Интеграл” ЕООД, ЕТ „Екстел – Илия Тунев”, „Родопи Инфо” ЕООД, „Валтокс” ЕООД.
  • 11 клас, специалност „Автотранспортна техника” – „Ауто Каневски” ЕООД, ЕТ „Бялков - 90”, ЕТ „Решад Якубов”, „Кисьов Авто” ЕООД, ЕТ „Стефан Димитров”

През 2017/2018 учебна година по проект „Ученически практики” 25 ученици от 10 и 11 клас, специалности „Автотранспортна техника”, „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” провеждат часовете си в следните фирми - партньори:

„Фикс Зон” ООД, „СМДТ рейд”, „АЛ ЕМ СИ – Бени комерс”, „Искилиев”, „Кисьов Авто” ЕООД, „Янев – 79” „Интеграл”, „Ауто Каневски”, „Исов Сервиз” ЕООД.


През 2018/2019 учебна година 8 ученици от специалност „Автотраспортна техника”, 10 и 11 клас,  се включиха в проекта, като отработиха по 240 часа  във фирмите „Исов сервиз” ЕООД и „Кисьов Авто” ЕООД.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда

Основна цел:
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.


Проект "Ученически практики - 2" обхваща училища от системата на професионалното образование и обучение.

През 2021/2022 учебна година в прокет "Ученически практики" участват 60 ученици от 11 и 12 клас, изучаващи специалностите "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране" и "Автотранспортна техника". 

11 клас - 25 учениците от специалност "Компютърна техника и технологии"

12 клас - 20 ученици от специалност "Приложно програмиране"

11,12 клас - 15 ученици от специалност "Автотранпортна техника"

Партниращи фирми с наставници -  "Ай-ти систъмс" ЕООД, "Фикс Зон" ООД, "Ргби" ООД, "Еко-спа агарти" ЕООД, "Техноджейси" ООД, "Исов сервиз" ЕООД, „Кисьов Авто“ ЕООД, "Алекс карс 91" ЕООД, ЕТ "Решад Якубов".

Наблюдаващи учители - инж.Милена Бундева, инж.Владимир Моллов, инж.Мария Георгиева, инж. Светослав Димитров, инж.Петър Славов. 


През 2022/2023 учебна година в прокет "Ученически практики - 2" участват 57 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас, изучаващи специалностите "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране" и "Автотранспортна техника". 

 Партниращи фирми с наставници -  "Ай-ти систъмс" ЕООД, "Фикс Зон" ООД, "РГБи" ООД, "Дрийми" ООД, "Еко-спа агарти" ЕООД, "Техноджейси" ООД, "Исов сервиз" ЕООД, „Кисьов Авто“ ЕООД, "Алекс карс 91" ЕООД, ЕТ "Решад Якубов", "СКГК Стоян Герьовски ЕООД,, и "Димауто-17" ЕООД

Наблюдаващи учители - инж. Милена Бундева, инж. Владимир Моллов, инж. Радостин Димитров, Асен Порязов. 

  • За успешно завършено се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.
  • След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия.
  • В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на участниците в управлението и наставници от страна на работодателя.