ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Минали събития

 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ
 
 
Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" - град Смолян е сред 28-те гимназии, които ще получат статут на Център за високи постижения в областта на професионалното образование.

Ново!По инициатива на "Арексим Инженеринг" ЕАД съвместно с ПГТТ "Христо Ботев" - град Смолян, се открива нова специалност за учебната 2023/2024 г. - ,,Машини и системи с ЦПУ".
Обучението на всички записали се ученици ще се провежда в дуална форма, както в училището, така и в производствената база на предприятието. На обучаващите се гимназисти по специалността Арексим Инженеринг предлага стипендия в размер на 200 лв. месечно, както и поемане на общежитие при необходимост.
След успешно завършване, компанията ще подпомогне висшето образование на желаещите ученици, като заплаща таксите на обучение по време на цялото обучение. Ще има възможност и за летни стажове, както и в последствие предложение за постоянна работа.

 

 

 

Конкурс - най-оригинална мартеница

На вниманието на всички ученици и родители!
Във връзка с писмо №11-19/25.10.2021 г. на Регионална здравна инспекция - Смолян и на
основание т. 4 от Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на МОН, прилагаме график за ротация на паралелките от
ПГТТ „Христо Ботев“ - Смолян, които преминават към обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

- ОРЕС за периода: 27.10.2021 г. – 29.10.2021 г. вкл. VIII клас, IX клас
- ОРЕС за периода: 02.11.2021 г. – 05.11.2021 г. вкл. X клас, XI клас, XII клас

 

  

!!! Важно, за всички родители на ученици, записани в 8 клас !!!

 

 

 

На вниманието на бъдещите осмокласници!

свободни места за учебната 2021/2022 година

Ръководството на ПГТТ „Христо Ботев“ – гр. Смолян обявява свободни места за учебната 2021/2022 година в специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Автотранспортна техника“ и „Електрообзавеждане на производството“дуална форма на обучение.

Желаещите ученици могат да се запишат като предоставят необходимите документи в срок до 07.09.2021г. в деловодството на училището.

 

 

 

График за провеждане на учебните часове през месец Май 2021

 

22 април – Ден на земята

Двадесет и втори април е Световен ден на Земята. Страните по света, започвайки от граждани и сдружения, се събират за да обмислят проблемите, които засягат нашата планета. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22.04.1970г., за да се подчертае необходимостта от природните ресурси на планетата.

В Деня на Земята, година след година има много въпроси: климатични промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяеми ресурси.

Всяка година Денят на Земята се отбелязва под различно мото. Тази година на 22.04.2021 г. ще се проведе под наслова: „Възстановяване на нашата Земя“.

Не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие през останалата част от годината, можем да полагаме грижи за възстановяването на околната среда, като залесяваме и озеленяваме местата, които обитаваме.

 
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПГТТ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. СМОЛЯН
 
В изпълнение на издадената от Министъра на здравеопазването заповед РД-01-173/18.03.2021 г., се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Учебният процес продължава дистанционно в електронна среда.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование


Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;


2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове по общообразователна и теоретична професионална подготовка, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Практическите учебни часове се провеждат в присъствена среда. В ПГТТ „Христо Ботев“ то се осъществява в синхронен режим в електронната платформа Google GSUITE за образованието (Classroom и Meet). Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.


Оценяването се извършва, както следва:

1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва в електронна среда.

2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание на родителите оценяването (писмено и устно) се извършва в електронна среда. При желание на родителите или на ученика оценяването може да се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки. 

 

Необходими документи


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОНН СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e mail: pgtt_sm@mail.bg


 
 
6 януари -
173 години от рождението на Христо Ботев
 
 
 
 
Ботеви мисли, актуални и днес

 

Коледа – традиции, символи и обичаи
 
 
ВЕСЕЛА КОЛЕДА
И
ЩАСТлИВА
НОВА 2021 ГОДИНА!
 
 


СЪОБЩЕНИЕ

   Ръководството на ПГТТ „Христо Ботев“ организира за всички класове  в  Classroom (Google Meet), класна стая - Час на класа, дистанционни родителски срещи в следните дни:

8А клас „Компютърна техника и технологии“ – 18.11.2020 г. (сряда) от 18:30ч.

8Б клас „Автотранспортна техника“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

8В клас „Електрообзавеждане на производството“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

9А клас „Приложно програмиране“ – 19.11.2020 г.(четвъртък) от 18:00ч.

9Б клас „Автотранспортна техника“ – 20.11.2020 г. (петък) от 18:00ч.

10А клас „Компютърна техника и технологии“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

10Б клас „Автотранспортна техника“ и „Електрообзавеждане на производството“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:00ч.

10В клас „Шивачество“ – 17.11.2020 г. (вторник) от 17:00ч.

11А клас „Приложно програмиране“ – 19.11.2020 г. (четвъртък) от 18:30ч.

11Б клас „Автотранспортна техника“ – 20.11.2020 г. (петък) от 18:00ч.

12А клас „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ – 20.11.2020 г. (петък) от 18:30ч.


Купи 1 книга. Дари я на своето училище

В навечерието на новата учебна година стартира националната кампания "Купи 1 книга. Дари я на своето училище". В основата на акцията, инициирана от Асоциация "Българска книга" и подкрепена от Министерство на образованието и науката, стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище нова книга. С този символичен акт децата не само ще споделят любимите си книги с приятели и съученици, но ще се превърнат в своеобразни посланици на четенето.
Кампанията "Купи 1 книга. Дари я на своето училище" ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки, което е в унисон с политиката на Министерството за подобряване на образователната и библиотечна среда в училищата.
Мисия на "Купи 1 книга. Дари я на своето училище" е да утвърди четенето като ценност и да отправи послания, свързани с книгата като национално богатство. Целта на кампанията е да насърчи училищната общност да покаже своето отношение към литературата и книгите, а превърне учениците в посланици на четенето, които, споделяйки любимите си книги, да дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.
Нашето училище се присъединява към инициативата.


 

 

 Общежитие 2020-2021

 

 

 

Клип с описание на специалностите в ПГТТ "Христо Ботев", гр. Смолян

Прием 2020 - 2021 учебна година.

 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в 8 клас в неспециализирани училища за учебната 2020-2021 г. е необходимо да бъдете информирани и да извършите следните дейности, които са описани ТУК.

 

Важно за кандидат-гимназистите:
Вижте повече информация за план-приема на гимназията ни за новата 2020/2021 учебна година.

 

 

 

 


 


 

 
 
Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
 
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.