ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Прием

за 2019 / 2020 - ВАЖНИ ДАТИ: ТУК

Забележка: При подаване на документи за кандидатстване в ПГТТ "Христо Ботев"
всеки кандидат е необходимо да предостави медицинско свидетелство от личния лекар.

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в 8 клас в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г. е необходимо да бъдете информирани и да извършите следните дейности, които са описани ТУК

Специалност „Компютърна техника и технологии“

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език.

Завършилите обучението по професията могат да работят с приложен и специализиран софтуер, умеят да инсталират необходимия системен софтуер за работа на компютърната система, според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер, според изискванията на клиента, да предават компютърната система в завършен вид, да използват средствата за автоматизирано проектиране и прилагат усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.

Обучението по специалността дава професионални компетенции за работа с приложен софтуер, инсталиране на системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, инсталиране приложен софтуер според изискванията на клиента, предаване на компютърната система в завършен вид, тестване, диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства, използване на CAD системи.

Учениците придобиват знания и умения за:
• асемблиране, диагностика и ремонт на компютърна системи, периферни устройства и компютърни мрежи;
• използване и поддръжка на системен, приложен и специализиран софтуер;
• работа в няколко среди за програмиране;
• Web дизайн, публикуване и поддръжка на сайтове и интернет приложения.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ :
Като хардуерни и софтуерни специалисти във всички области на производството, търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии.

разгледайте учебния план на специалността от тук.


 СПЕЦИАЛНОСТ: "Приложно програмиране"

Срок на обучение 5 години
Степен на професионална квалификация - III
Образование - средно

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Приложен програмист

Курсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за проектиране, създаване, тестване и поддържане на разработените приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
- Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
- Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
- Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на документи
- Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
- Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
- Компютърното проектиране и програмиране
- Създаване на информационни системи с база данни
- Създаване на уеб базирани информационни системи
- Създаване на информационни системи с база данни
- Създаване на уеб сайт
- Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника

- Оператор периферни устройства
- Консултант, поддръжка на софтуер
- Оператор инсталиране на софтуер
- Техник, компютърно програмиране
- Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
- Специалист, интернет поддръжка
- Администратор, уеб сайт;
- Техник, уеб сайт
- Уебмастер
- Мениджър, уеб сайт и др

разгледайте учебния план на специалността от тук.


СПЕЦИАЛНОСТ: "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция
се събират всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:


              - извършва  дейности  по  диагностика,  техническо  обслужване  и  ремонт  на
автотранспортна техника;
              - планира,  организира  и  контролира  дейностите  по  определяне  техническото
състояние и ремонта на автотранспортната техника;
              - работи  с  техническата  и  технологична документация, контролно-диагностична
апаратура и приложен софтуер, като ползва чужд език;
               - организира,  разпределя,  контролира  и   съгласува  дейностите  в  екипа  при
изпълнение на задачите.

разгледайте учебния план на специалността от тук.


СПЕЦИАЛНОСТ: "Електрообзавеждане на производството"

Специалността Електрообзавеждане на производството дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването, поддръжка и ремонт на осветителни, силови, сигнални, защитни и др. видове електрически инсталации в сгради. Професията е съобразена с европейските изисквания и изискванията на българските работодадели. След завършване обучаемият ще може: свободно да разчита и изработва технически чертежи, принципни, монтажни и разгърнати схеми на техническата документация; да изпълнява електромонтажни дейности; да си служи с контролно- измервателни инструменти и апарати, използвани при експлоатацията и ремонта на електрообзавеждането на промишлени предприятия; да извършва оперативни превключвания с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми; да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение; да извършва необходимите изчисления за избор на електрообзавеждането и да го избира по каталог. 

разгледайте учебния план на специалността от тук.


Специалност: "Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)"

Прием след VII клас

Учениците в тази специалност изучават:
 • техническа механика;
 • техническо чертане;
 • технология на машиностроенето;
 • металорежещи машини и инструменти;
 • проектиране с приложни програмни продукти;
 • машинни елементи;
Получават знания и практически умения за:
 • управлението на универсални и специализирани металообработващи машини;
 • за шлосерски операции;
 • за поддържането и ремонта на металообработващите машини;
 • за организиране и управление на машиностроителното производство;

Завършилите тази специалност придобиват:    

 • професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти;
 • използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти;
 • работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство;

разгледайте учебния план на специалността от тук.


СПЕЦИАЛНОСТ "Производство на облекло от текстил"

Работи с основни видове кроячна техника за производство на облекло от текстил, с различни видове шевни машини, подлепващи и гладачни машини. Прави моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло от текстил.

Учениците завършили тази специалност придобиват квалификационна степен на професионална кволификация, даваща възможност за работа в нови и модерни шивашки фирми в страната и чужбина. Дуалната система на обучение във втори гимназиален етап позволява работа в реална работна среда с трудов договор, като след завършване на образованието се зачита за трудов стаж. Учениците имат сигурна работа след завършване на средното си образование и добра подготовка за продължаване във висше учебно заведение.

разгледайте учебния план на специалността от тук.


СПЕЦИАЛНОСТ: "МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО"

разгледайте учебния план на специалността от тук.


СПЕЦИАЛНОСТ: "ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛИМЕРИТЕ"

разгледайте учебния план на специалността от тук.