ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проекти и Национални програми

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” участва в следните национални програми и проекти:

 • проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
 • проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" с цел повишаване квалификацията на бъдещите специалисти в изучаваната професия и да даде възможност за обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Работодателите могат да наемат квалифицирани кадри с професионална подготовка и опит, придобити по време на планираното обучение в реална работна среда.
 • НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул:”Културните институции като образователна среда" с цел провеждане в музеите и галериите на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование и първия гимназиален етап на средното образование;
 • проекти по програма „Еразъм+” с цел доразвиване на придобитите в училище знания и умения на учениците по избраната изучавана професия в реална работна среда.
 • проекти „Ученически практики” и "Ученически практики - 2" с цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионално обучение и образование.
 • проекти „Успех” и „Твоят час” с цел осмисляне свободното време на учениците в училището, включително и на ученици с риск от отпадане или с прояви на агресия или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
 • проект "Подкрепа за успех" - с цел  подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.
 • проект "Нова възможност за моето бъдеще" с цел създаване е изпробване на система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.
 • НП "Заедно за всяко дете", модул 1 "Подпомагане на екипите за обхват" с цел повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие
 • проект "Великден в различни страни" с цел да покаже на учениците различията и сходствата между народите в Европа, празнуващи Великден.
 • проект "Училището - зона за филантропия" с цел възможност за активно участие чрез доброволчески труд.
 • НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование" с цел подобряване качаството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни и информационни технологии, внедряване на иновотивни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педаготическите специалисти за ползването им.
 • НП "Оптимизиране на вътрешната стуктура на персонала" с цел повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.
 • НП "Иновации в действие", модул 1 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата" с възвожност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от нас училище-партньор. В избраните от нас до четири дни с цел споделяне и преживяване на промяна, е решаваща за работа ни, за училището и за нашия живот.