ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

По-близки и по-успешни в Община Смолян

 

                                                         

                              

   

Дейност 6: „Кариерно ориентиране на учениците в Община Смолян“

  

ПГТТ „Христо Ботев“ - гр. Смолян е партньор по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Гимназията взе участие в дейността „Кариерно ориентиране на учениците в училища в Община Смолян“, осъществена от избран външен изпълнител, възложена от Община Смолян, бенефициент по проекта.

В началото на м. юни 2023 г. бяха проведени четири събития „Ден на професията“, а в началото на м. октомври - пет събития „Панорама на труда“.

Дейностите бяха насочени към правилното професионално самоопределяне, планиране на индивидуални цели и стъпките за тяхното постигане. Събитията „Ден на професията“, бяха насочени към запознаване на учениците с основните принципи и етапи в избор на професии, към връзката между вид професия и тип личност и към особеностите н най-актуалните професии на пазара на труда. Събитията „Панорама на труда“ бяха насочени към правилното кариерно планиране и постигане на кариерни цели, трудови и социалните им права, рисковете при търсене и започване на работа. Фокус бе даден върху самооценката и самоопределянето на собствените кариерни цели от всеки ученик и бяха дадени конкретни практически съвети за планиране и постигане на тези цели. В рамките на събитията бяха комбинирани презентационни и интерактивни методи, с активното участие на самите ученици. Те бяха обучени да съставят собствен план за кариерно развитие, като всеки попълни своя собствен план по образец, изготвен от експертите.

На 08 юни 2023 г. бяха организирани и три срещи с работодатели, на които се запознаха с възможностите, условията и изискванията за започване на работа, потенциални свободни работни места. Учениците се срещнаха с представители на Арексим Инженеринг ЕАД, Хроновски БГ и Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - регионален клон в гр. Смолян. Работодателите представиха техния личен опит, дадоха важни съвети на учениците и предложения за стажове и свободни работни места.

Екипът на Изпълнителя се състоеше от трима експерти - психолог, експерт по кариерно развитие и организатор на дейностите – Борислав Славчов; кариерен консултант – Сия Делиева и педагог – Христо Михайлов. Експертите предварително подготвиха презентации, въпросници за консултации, викторини и програма за събитията.

Целта на  реализираните дейности бе да се развие интересът на учениците към различните сфери на човешката дейност и пътищата за професионална реализация, както и да помогне на всеки от тях при избора на бъдещо образование и/или възможности за започване на работа. Осигуряването на плавен и бърз преход от образование към заетост e ключова предпоставка както за ограничаването на младежката безработица, така и за намаляването на дела на младите хора, които не са нито в заетост, нито в образование (NEETs). Запознаването на учениците от ранна възраст с различните професии, ролята и важността на труда, както и своевременното кариерно ориентиране съобразено с техните желания, нагласи и възможности ще им даде по-добри шансове за професионална реализация и бъдещо развитие.

   

Дейност „Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“

по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран по ОП НОИР

       През месец септември 2022 г. в Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – гр. Смолян, партньор по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“ беше доставено компютърно оборудване и принадлежности, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, във връзка с изпълнение на дейност 4 „Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“. 

      Оборудването се използва при обучението на децата и учениците с цел:

 • запознаване на децата в ранна възраст със съвременните информационни и комуникационни технологии и техните възможности;
 • развитие на интереса в децата и учениците към тях, както в образованието, така и за бъдеща професионална реализация;
 • използване в образователния процес на по-голям кръг образователни ресурси, включително мултимедийни и интерактивни, което ще допринесе за подобряването му и повишаване интересите на децата.

      По време на изпълнението на проекта, с осъществяването на дейността се достави и следните инструменти:

 • Цифрови амперклещи – 4 бр.
 • Дигитален мултицет – 5 бр.
 • Цифров мултиметър – 5 бр.
 • Комплект отвертки и битове - 39 бр в комплект – 12 бр.
 • Комплект от 6 изолирани отвертки и фазомер – 5 бр.
 • Комплект изолирани отвертки 1000V – 3 бр.
 • Комплект отвертка с различни 45бр. накрайници – 6 бр.
 • Комплект звездогаечни ключове 12 бр. в комплект – 18 бр.
 • Комплект лули 6-22мм 8 бр. в комплект – 18 бр.
 • Тресчотка циклоп 8000A – 2 бр.
 • Комплект инструменти 216 части – 1 бр.

 

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01

“По-близки и по-успешни в Община Смолян

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – гр. Смолян участва в проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“.  Той има за цел да подобри знанията по Български език и литература, както и по професионална подготовка. Ще бъдат назначени общо 4 учители, които ще бъдат ангажирани с подготовката за ДЗИ на учениците от ПГТТ „Христо Ботев“, както ще  бъде назначен и психолог в училище, който да оказва допълнителна подкрепа на учениците.

По този проект беше доставено компютърно оборудване и принадлежности, включващ 11 бр. лаптопи, 2 бр. интерактивни дъски и 1 бр. мултифункционално устройство. Оборудването е доставено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 във връзка с изпълнение на дейност 4 „Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“ по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“.

Оборудването ще бъде използвано при обучението на децата и учениците с цел:

- запознаване на децата в ранна възраст със съвременните ИКТ и техните възможности;

- развитие на интереса в децата и учениците към тях, както в образованието, така и за бъдеща професионална реализация;

- използване в образователния процес на по-голям кръг образователни ресурси, включително мултимедийни и интерактивни, което ще допринесе за подобряването му и повишаване интересите на децата.

ПГТТ „Христо Ботев“ е един от партньорите по проекта, чийто бенефициент е Община Смолян.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд чрез две оперативни програми:

 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) по административен договор №BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) по административен договор №BG05M9OP001-2.056-0018-C01.

 

Съобщение за набиране на учители в ПГТТ „Христо Ботев“ за допълнително обучение по професионална подготовка за специалнсти „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ в 12 клас по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИУчител за допълнително обучение по професионална подготовка за специалнсти „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ за 12 клас

 

 

Съобщение за набиране на учители в ПГТТ „Христо Ботев“ за допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИУчител за допълнително обучение по български език

 

 

Съобщение за набиране на психолози в ПГТТ “Христо Ботев“ за осигуряване на психологическа подкрепа за децата от уязвими групи по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: Психолог