ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

По-близки и по-успешни в Община Смолян

 

                                                                                                           

 

 ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01

“По-близки и по-успешни в Община Смолян

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – гр. Смолян участва в проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“.  Той има за цел да подобри знанията по Български език и литература, както и по професионална подготовка. Ще бъдат назначени общо 4 учители, които ще бъдат ангажирани с подготовката за ДЗИ на учениците от ПГТТ „Христо Ботев“, както ще  бъде назначен и психолог в училище, който да оказва допълнителна подкрепа на учениците.

По този проект беше доставено компютърно оборудване и принадлежности, включващ 11 бр. лаптопи, 2 бр. интерактивни дъски и 1 бр. мултифункционално устройство. Оборудването е доставено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 във връзка с изпълнение на дейност 4 „Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“ по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“.

Оборудването ще бъде използвано при обучението на децата и учениците с цел:

- запознаване на децата в ранна възраст със съвременните ИКТ и техните възможности;

- развитие на интереса в децата и учениците към тях, както в образованието, така и за бъдеща професионална реализация;

- използване в образователния процес на по-голям кръг образователни ресурси, включително мултимедийни и интерактивни, което ще допринесе за подобряването му и повишаване интересите на децата.

ПГТТ „Христо Ботев“ е един от партньорите по проекта, чийто бенефициент е Община Смолян.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд чрез две оперативни програми:

  • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) по административен договор №BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01;
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) по административен договор №BG05M9OP001-2.056-0018-C01.

 

Съобщение за набиране на учители в ПГТТ „Христо Ботев“ за допълнително обучение по професионална подготовка за специалнсти „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ в 12 клас по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИУчител за допълнително обучение по професионална подготовка за специалнсти „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ за 12 клас

 

 

Съобщение за набиране на учители в ПГТТ „Христо Ботев“ за допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИУчител за допълнително обучение по български език

 

 

Съобщение за набиране на психолози в ПГТТ “Христо Ботев“ за осигуряване на психологическа подкрепа за децата от уязвими групи по проект № BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 “По-близки и по-успешни в Община Смолян”, финансиран по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: Психолог