ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!
Нормативни документиБюджетПрофил на купувача

Нормативни документи

. ..
 Учебната 2023 - 2024 г.  
Годишен план за дейността на ПГТТ Христо Ботев за 2023-2024  
Етичен кодекс на училищната общност  
План за квалификационната дейност на ПГТТ Христо Ботев за 2023 - 2024 г  
Стратегия за развитието на ПГТТ Христо Ботев за 2023-2024 г  
План за действие към стратегията на развитие на ПГТТ "Христо Ботев" за 2023 - 2024 г.  
 Учебната 2022 - 2023 г.  
План за квалификационната дейност на ПГТТ "Христо Ботев" за 2022 - 2023 г. Правила за вътрешно подаване на сигнали
Правилник за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" за 2022-2023 г.  
Стратегия за развитието на ПГТТ "Христо Ботев" за 2022-2023 г. Мерки за повишаване качеството на образованието 2020 / 2021
Годишен план за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" за 2022 / 2023 План за действие за реализиране на стратегията за учебната 2020 / 2021
Етичен кодекс на училищната общност  
Програма за превенция за ранното напускане на училище  
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи  
    Спортни календари
Мерки за повишаване качеството на образованието 2018 /2019  
План за действие за реализиране на стратегията за учебната 2018-2019   Спортни календари
Програма равни възможности 2018 / 2019 Спортен календар на ПГТТ "Христо Ботев" през учебната 2023 / 2024
  Спортен календар на ПГТТ "Христо Ботев" през учебната 2021 / 2022
Програма за превенция на ранното напускане на училището Спортен календар на ПГТТ "Христо Ботев" през учебната 2020 / 2021
Стратегия за развитие на ПГТТ "Христо Ботев" 2016 / 2020  
Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на ПГТТ "Христо Ботев" 2017/2018  
Вътрешни правила за работната заплата 2021  
Вътрешни правила за работната заплата 2019  
Етичен кодекс на училищната общност  
   
Правила за организацията и провеждането на вътрешно институциалната квалификация  
Ред и условия за назначаване, освобождаване, мотивиране и развитие на човешките ресурси  
   
   
 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - 2021 г.  
Програма по гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование или като част от Годишен план дейността за учебната 2021 / 2022  
   
 Правилник за дейността на ПГТТ "Христо Ботев"  
 Правилник за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2021/2022  
 Правилник за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2020/2021  
 Правилник за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2019/2020  
   
   
  План за дейността на ПГТТ "Христо Ботев"  
   
 Годишен план за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2021 / 2022  
 Годишен план за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2020 / 2021  
   
 План за работа на ПС на ПГТТ "Христо Ботев"  
 План за работата на Педагогическия съвет на ПГТТ "Христо Ботев" 2021/2022  
 План за работата на педагогическия съвет на ПГТТ "Христо Ботев" 2020/2021  
   
 Училищни учебни планове на ПГТТ "Христо Ботев"  
 Училищни учебни планове за учебната 2021 / 2022  
 Училищни учебни планове за учебната 2020 / 2021  
   
   
 План за квалификационна дейност  
 План за квалификационна дейност като част от годишния план за учебната 2021/2022  
 План за квалификационна дейност като част от годишния план