ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Прием

за учебната 2023 / 2024 година 

Забележка: При подаване на документи за кандидатстване в ПГТТ "Христо Ботев"
всеки кандидат е необходимо да предостави медицинско свидетелство от личния лекар.

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в VIII клас в неспециализирани училища за учебната 2023-2024 г. е необходимо да бъдете информирани и да извършите следните дейности, които са описани ТУК   

 

 

 ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език.

Учениците изучават всички общообразователни предмети, които се изучават във всяка друга гимназия, като завършилите ПГТТ имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

Обучението гарантира придобиване на професионални компетенции в областта на компютърната техника за:
            - Асемблиране на персонален компютър и свързване на периферия;
            - Работа с диагностичен софтуер за решаване на хардуерни и софтуерни проблеми;
            - Настройки на операционни системи и работната среда на приложен софтуер;
            - Изучаване на програмни езици, графичен редактор, електронни таблици, база данни, текстообработка и Web дизайн;
            - Настройка и поддръжка на компютърни мрежи;
            -Свързване на компютърна периферия.
В процеса на обучение се придобиват знания за градивните елементи, използвани в електротехниката, аналоговата и компютърната техника, знания за избор на процесори, памети, дънни платки, интерфейси, запомнящи устройства , възможностите за свързване на компютърна периферия, както и евентуален ъпгрейт на различни компютърни системи. Използва се приложен софтуер за разработка на електронни схеми и печатни платки. Учениците получават знания за програмиране на Visual Basic и HTML. Часовете по теория и практика се провеждат в специализирани кабинети, разделени на групи, като всеки ученик разполага със собствено работно място и неограничен достъп до Интернет.

Завършилите получават комплексна подготовка в двете направления – хардуер и софтуер, което им дава възможност да бъдат активни участници в компютъризацията на всички отрасли.

След успешно завършен  12 клас и положени държавни зрелостни и квалификационни изпити учениците придобиват както средно образование, така и трета степен на професионална квалификация по професията  „Техник на компютърни системи”, което им дава право да упражняват професията си в целия свят.


ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас

Учениците изучават всички общообразователни предмети, които се изучават във всяка друга гимназия, като завършилите ПГТТ имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

Основните предмети от теоретичната подготовка за тази специалност са двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, експлоатация на автотранспортната техника, електронни системи в автотранспортната техника, безопасност на движението по пътищата. Теоретичното обучение се извършва в добре обзаведени кабинети с подходящи съвременни нагледни средства. Отлично обзаведен е и кабинетът по безопасност на движението.

Практическата подготовка е по двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, диагностика и ремонт и управление на МПС. Обучението се провежда в самостоятелни работилници , които са оборудвани със съвременни двигатели  и с необходимата апаратура за диагностика и ремонт на автомобила. Обучението по кормилна практика се провежда на автомобил „Фолксваген Джета”.

След успешно завършен  12 клас и положени държавни зрелостни и квалификационни изпити учениците придобиват както средно образование, така и трета степен на професионална квалификация по професията  „Техник по транспортна техника”, което им дава право да упражняват професията си в целия свят.

След успешно положени изпити пред ДАИ учениците получават свидетелство за управление на МПС – категория В.


ПРОФЕСИЯ „ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“

 ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация II

Прием след VІІ клас

Обучението по специалността „Електрообзавеждане на производството”, дуална система на обучение, дава възможност за придобиване на знания, практически и личностни умения за извършване на дейности по:

 • разчитане, проектиране, изграждане, експлоатиране и ремонтиране на електрически инсталации и съоръжения;
 • извършване на монтаж, ремонт и техническо обслужване на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането на производствените механизми;
 • поддържане в техническа изправност електрообзавеждането на производствени механизми и извършване на измерване на електрически и неелектрически величини;
 • проследяване на електрически вериги и работа с електрически схеми;
 • извършване на шлосерски и електромонтажни дейности;
 • работа с компютър, ползват програмни продукти, специфични за специалността.

Специалността е широкo профилирана, осигуряваща работа в следните направления:

 • електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта;
 • като електротехници, в областта на производството и разпространението на електрическа енергия;
 • поддръжката и експлоатацията на машини и съоръжения в енергетиката и в различни области на промишлеността.

Бурното развитие на модерните технологии изисква можещи и знаещи електротехници за поддръжка, монтаж и ремонт на високопроизводителни автоматизирани поточни линии, машини и съоръжения, каквито несъмнено ще станете, ако се обучавате по тази професия и специалност. 

 

Специалност "Машини и системи с ЦПУ"

Специалността е обявена с подкрепата на „Арексим Инженеринг“ ЕАД.

 Прием

 Срок на обучение: 5 години.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация, както и умения за:

 - прилагане на основните принципи на програмирането на металорежещи машини;

 - извършване на техникческо обслужване и поддържане нан автоматични линии, роботи и металорежещи машини.

 

Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионална гимназия и предприятие.

Дуалната система е призната и се прилага в 3 държави в Европа – Германия, Австрия и Швейцария. В тях има много ниска младежка безработица и според експерти това се дължи на дуалното обучение.

 • При дуалната система на обучение учениците изучават в училището всички общообразователни предмети и предметите от теоретичната професионална подготовка.
 • Часовете по практика се провеждат в предприятия – партньори, с които училището има сключен договор за обучение чрез работа по съответната специалност.
 • Там за учениците отговарят учителят по професионална подготовка и наставници от предприятието, които ги обучават за придобиване на знанията и уменията, необходими за съответното предприятие и на съответното работно място.
 • В процеса на обучение работните места на учениците могат да се сменят, за да усвоят всички знания и умения, необходими за съответната професия.
 • За работата си във фирмата по време на обучението учениците сключват трудов договор и получават трудово възнаграждение.
 • След успешно завършване на средното образование учениците могат да останат на работа във фирмата, като чрез дуалното обучение се улеснява адаптацията им към работната среда.