ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Вътрешни правила

 

за условията и реда за получаване на стипендии

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии (updated-09.2023)
Приложение №1 - постигнати образователни резултати
Приложение №2 - подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Приложение №3 - подпомагане на ученици с трайни увреждания
Приложение №4 - ученици без родители или с един родител
Приложение №5 - ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап
Приложение №6 - ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по защитени от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалности на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година
Приложение №7 - еднократна стипендия