ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

НП "Заедно за всяко дете"

Национална програма „Заедно за всяко дете“ ще връща децата в училище | Педагози БГ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

Обща цел:

Повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие.

 Конкретни (специфични) цели:

 • Подпомагане на дейностите на екипите по подбор и систематизиране на мерки за обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 • Подобряване на комуникацията между представителите на различните институции, участващи в екипите за обхват.
 • Осигуряване ефективна комуникация с обществеността и публичност на процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система.
 • Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството.

Дейностите по модула са насочена към подпомагане на екипите за обхват и РУО за осъществяване на взаимодействието между институциите при извършване на:

 • организиране, координиране и контрол на изпълнение на работата на екипите с участието на представители на различните институции;
 • разработване и прилагане на комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които са идентифицирани като необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система, и взаимодействие с компетентните институции за прилагане на интегриран подход;
 • подкрепа и популяризиране на работата на членовете на екипите за обхват и на постигнатите конкретни резултати от работата на тези екипи.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Подкрепени екипи в дейностите по подбор и систематизиране на мерките за обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 2. Подобрена комуникация между представителите на различните институции, участващи в екипите за обхват.
 3. Ефективна комуникация с обществеността и публичност на процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система.
 4. Включени родители/семействата в процеса на обхващане и включването на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишен възпитателен потенциал на семейството.

Прикачени документи

Реализиране на проекта