ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Ученици от  VIII и X клас, обучаващи се в специалност „Електрообзавеждане на предприятието”, дуална система, участват в проект BG05М2ОР001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,  съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът цели да повиши квалификацията на бъдещите специалисти в изучаваната професия и да даде възможност за обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Работодателите могат да наемат квалифицирани кадри с професионална подготовка и опит, придобити по време на планираното обучение в реална работна среда.

През периода на обучение учениците от VIII клас са включени  в пробно стажуване  в партниращото предприятие „Електроразпределение ЮГ“  -  ЕАД, клон Смолян,  а тези от X клас  освен пробния стаж, изучават английски език по професията и професионална подготовка, свързана с теоретични знания и практически умения. Занятията се провеждат според съставен график в рамките на учебната година.

По проекта са закупени необходимите учебни помагала, както и работно облекло, подходящо за практическите занятия и стажуването.

Пробното стажуване завършва с издаване на сертификат.