ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Пореден проект за мобилност по програма „Еразъм +“ спечели Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев"

Пореден проект за мобилност по програма „Еразъм +“ спечели Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев", гр. Смолян. Проектът е с наименование „Иновации в STEM обучението и нови компетенции в компютърните технологии и автотранспортната техника“ и ще се реализира в Испания.

 

Подготовката на проекта е обусловена от следните потребности:

  1. Потребност от продължаване и надграждане на досегашното международно сътрудничество на училището.
  2. Потребност от подобряване на езиковите и мултикултурните компетенции на учениците във връзка с глобализацията на бизнеса и мобилността на работната сила.
  3. Потребност от непрекъснато подобряване и надграждане на професионалната подготовка на учениците, за да са техните знания и умения релевантни и конкурентни на пазара на труда.
  4. Потребност от повишаване на компетенциите на педагогическите специалисти за прилагане на нови подходи и технологии в преподаването във връзка с изграждането на Център за високи постижения и STEM лаборатории в ПГТТ „Христо Ботев“.

 

Специфичните цели, които проектът си поставя са:

  1. Развитие на ново международно партньорство за провеждане на качествени мобилности.
  2. Подобряване на езиковите и мултикултурните компетенции на участниците в проекта.
  3. Развитие на професионалните компетенции на 20 ученици и създаване на добавена стойност към тяхната подготовка чрез международна практика.
  4. Подобряване на компетенциите на 10 лица от персонала за прилагане на иновации в професионалното образование и реализиране на STEM обучение.

 

Проектът предвижда провеждане на 4 седмична мобилност на 20 ученици и 2 придружаващи учители, както и обучителен курс за 10 лица от персонала на ПГТТ „Христо Ботев“ в Севиля, Испания.

Практиката на учениците ще се проведе в реална работна среда.  10 ученици от специалност „КТТ“ ще се включат в диагностиката, ремонта и поддръжката на компютърния хардуер и софтуер, в решаване на проблеми с компютърни вируси, ще се запознаят с нови технологии в сектора.  Останалите 10 ученици от специалност  „АТТ“ ще имат възможност за работа с техника от най-висок клас за диагностика, поддръжка и ремонт на различни модели автомобили, както и на електромобили.

10 лица от персонала ще преминат 5 дневен курс на тема: “Иновации в професионалното образование чрез Центрове за високи постижения и STEM обучение”. Участниците ще се запознаят с концепциите и основните тенденции за развитие на Центровете за високи постижения и STEM центровете в областта на професионалното образование и обучение.

 

Учениците от специалност „КТТ“" ще надградят своята професионална подготовка, като придобият умения за локализиране и отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми, нови компетенции за софтуерна диагностика чрез отдалечен достъп, защита от вируси и нежелан софтуер.

Учениците от специалност „АТТ“ ще придобият разширени компетенции за техническо обслужване и ремонт на автомобили, както и  нови умения за диагностика и ремонт на електромобили.

 

В резултат от преминатия курс учителите ще се запознаят с политики и дейности за трансфер на знания и технологии и използване на изследователската инфраструктура от Центровете за високи постижения, с примери и добри практики за иновативна образователна среда, с образователните ресурси в STEM центровете, с начина на функциониране на действащ Център за високи постижения.