ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Проект по програма "Еразъм +", Лайпциг, Болоня, Севиля 2018-2019

Проект на тема: „Усвояване на европейския опит и добри практики в дуалното обучение“

Начало: 01.06.2018г.
Край: 30.06.2019г.

Водеща организация и координатор на Консорциума: ПГТТ "Христо Ботев", гр. Смолян

Членове на Консорциума:

  1. Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров”
  2. Професионална гимназия „Васил Димитров”, гр. Мадан

Европейски партньори:

  1. Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Германия
  2. Istituto per la Formazione, lOccupazione e la Mobilità, Италия
  3. STAGE WITHIN EUROPEAN PROGRAMMES, S.L., Испания

       Предизвикателства за екипите и на трите професионални гимназии от гледна точка на въвеждане и осигуряване на добро качество на дуалното образование са: липсата на опит на администрацията и преподавателите в организацията на процеса на дуално образование; в начина на оценяването на придобитите компетенции; в разработката на програмите за практиките във фирмите; в определянето на ролята и практическите отговорности на лицата, включени в процеса на обучение чрез работа – наставници и наблюдаващи преподаватели по практика; в организацията на отчетността и следенето на последващите резултати колко ученици са се реализирали след завършване в приемащите фирми; в организацията на процеса по осигуряване на оборудване, учебни материали и работно облекло за практиката, в процеса по мотивиране на родителите.
В училищните стратегии на обхванатите училища фигурира приоритета за разширяване на международните партньорства в образованието и повишаване на квалификацията и опита на персонала в нови методи на преподаване, развитие на умения за прилагане на иновации в образованието с цел повече обвързаност на предлаганото професионално образование с бизнеса. 

Специфични цели на проекта: 

  1. Запознаване на персонала на професионалните гимназии – членове на Консорциума с опита и добрите практики на сродни професионални училища в Германия, Италия и Испания във връзка с функционирането на системата за дуално обучение - организирането, провеждането, администрирането, мониторинга и документирането на целия процес;
  2. Запознаване на персонала на участващите професионалните гимназии с опита на компаниите в Германия, Италия и Испания, които приемат ученици за дуално обучение – ролята на наставниците, начина на провеждането на изпити и оценяване на обучаемите;
  3. Полагане на основите за междуинституционално сътрудничество на професионалните гимназии – членове на Консорциума със сродни организации в Германия, Италия и Испания.

В мобилността са включени общо 27 ползватели. Това са:

- 14 ползватели от ПГТТ „Христо Ботев“, гр. Смолян;

- 10 ползватели от ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан;

- 3 ползватели от СПГТС „Никола Й.Вапцаров“, гр. Смолян.

Предвидено е да се реализират 3 потока мобилности в гр. Лайпциг, гр. Болоня и гр. Севиля с продължителност 5 дни всяка с участието на 9 ползватели във всеки поток. 
Целеви групи са представители на ръководството и учителите по професионална подготовка.
Мобилността има за цел обмяна на опит и наблюдение в сродни училища и в предприятия относно добрите практики в провеждането на дуалното образование.

В резултат от реализацията на проекта учителите ще получат следните професионални компетенции, знания и умения:

- Познания относно практическите въпроси, свързани с прилагането на концепциите за дуално образование в Германия, Италия и Испания;

- Познания за ролята на държавата при насърчаването и регулирането на отношенията между обучаващата институция и работодателите;

- Запознатост с работата на училищната администрация във връзка с въвеждане на дуалното образование;

- Усвояване на добри практики в организирането, администрирането, мониторинга и документирането на целия процес;

- Запознатост с работата на учителите във връзка с разработването на учебни програми за практика в предприятията съвместно със самите предприятия;

- Усвояване на модели и добри практики за сътрудничество при ясно дефинирани роли на учител и наставник и прозрачни процедури за оценка на придобитите компетенции;

- Познания за начина на организиране на ученето чрез работа в компании и усвояване на нови методи за обучение в процеса на дуалното обучение; 

- Учене от опита на учители, наставници в компании, ученици, кариерни консултанти, които участват в провеждането на ученето чрез работа;

- Обмяна на добри практики и дискутиране на предизвикателствата с колеги и обучители в курсовете за дуално обучение;

- Повишен капацитет за международно сътрудничество чрез контакти с немски, италиански и испански училища и компании, активни в областта на дуалното обучение.

 -   Подобряване на езиковите и интеркултурните им компетенции.

Като признание за придобитите знания и умения участниците ще получат документ Европас мобилност и сертификат от приемащия партньор.

Участвалият в мобилностите персонал ще спомогне да се реализира по-плавен преход от теоретично и практическо обучение в професионалните гимназии към практика в реална работна среда, както и ще работи за запазване и развитие на постигнатите резултати. Проектът има принос за стратегиите за развитие и за интернационализацията на училищата – членове на Консорцума посредством създаване на партньорства с други европейски организации, осъществяване на контакти със сродни училища и работодатели.Нагоре