ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Програмно осигуряване

СПЕЦИАЛНОСТ: "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Срок на обучение 5 години
Степен на професионална квалификация - II
Образование - средно

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Програмист

Преподаватели:

инж. Владимир Моллов
инж. Мария Георгиева
инж. Милена Бундева

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и втора степен на професионална квалификация, както и умения за:

 - работа със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;

 - инсталиране и настройване на необходимия проложен и системен софтуер.

 

Професионалната подготовка осигурява знания за:
 - съвременни програмни езици и работа с тях;
 - технология на програмирането;
 - компютърни системи и мрежи;
 - компютърна графика и WEB дизайн;
 - приложни програмни продукти;
 - интернет програмиране.

Квалификационна характеристика:
След завършване на обучението по специалността, обучаваният
ще може:
 - Да прилага различни средства, методи и практически
подходи при отстраняване на софтуерни и хардуерни
дефекти;
 - Да използва системен, приложен и специализиран софтуер
за конкретни задачи;
 - Да използва програмен инструментариум за разработване на
програмни продукти и системи по задание на клиента;
 - Тества, локализира и отстранява грешки в програмни
продукти и системи;
 - Да въвежда в експлоатация и съпровожда програмни
продукти и системи.
 - създава и работи с основните заявки към база данни;
 - анализира необходимата функционалност и избира
средствата за нейното реализиране;
 - Работи с антивирусен софтуер и защитни стени ( Firewall)
 - Работи и знае характеристиките на протоколите за
комуникация в интернет;

 - Познава основните недостатъци на интернет приложенията
и начините за тяхното отстраняване;
 - Извършва диагностика и открива проблеми, свързани с
функционирането на интернет приложения; определя
необходимите пътища за тяхното остраняване;
 - Умее да публикува приложения в интернет;
 - Умее да трансформира данни от един формат в друг,
отстранява несъвместимости във формата и структурата на
данните;