ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Приложно програмиране

СПЕЦИАЛНОСТ: "Приложно програмиране"

Срок на обучение 5 години
Степен на професионална квалификация - III
Образование - средно

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Приложен програмист

Преподаватели:

инж. Владимир Моллов
инж. Мария Георгиева
инж. Милена Бундева

Курсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за проектиране, създаване, тестване и поддържане на разработените приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
- Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
- Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
- Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на документи
- Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
- Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
- Компютърното проектиране и програмиране
- Създаване на информационни системи с база данни
- Създаване на уеб базирани информационни системи
- Създаване на информационни системи с база данни
- Създаване на уеб сайт
- Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения