ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

Електрообзавеждане на производството

Професия „Електротехник“

Специалност „Електрообзавеждане на производството“

Дневна форма на обучение и Дуална система на обучение

Балообразуване:

(1 x БЕЛ + 3 x МАТ) + (1 x М + 1 x ФА)

 

Прием:

  • Без конкурсен изпит след VIII клас:

Преподаватели:

инж.Пламенка Вягова

инж.Анастас Кисьов

инж. Руско Кадиев

Учениците изучават всички общообразователни предмети, които се изучават във всяка друга гимназия, като завършилите ПГТТ имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

Учениците, постъпили за обучение по тази специалност, изучават основите на електротехниката, електрически машини и апарати, електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия. Особено внимание се обръща не само на теоретичната подготовка , а и на придобиване на практически умения при проектирането и изработването на електрически инсталации, на диагностиката и ремонта на различни електросъоръжения. В специализираната лаборатория учениците се запознават със съвременните измервателни уреди и апарати в областта на електроизмервателната техника.

Завършилите тази специалност успешно се реализират във всички области, свързани с производство, пренасяне , разпределение и потребление на електрическа енергия, както и с монтажа, профилактиката , ремонта и експлоатацията на електрическите устройства.

Усвоените знания и придобитите технически умения са добър атестат за нашите ученици при постъпване на работа като електротехник в предприятия, фирми и сервизи. По-амбициозните могат сами да организират ремонтна дейност на електросъоръжения.

След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни и квалификационни изпити учениците придобиват както средно образование, така и трета степен на професионална квалификация по професията „Електротехник”, което им дава право да упражняват професията си в целия свят.

Дуално обучение


Под „дуална форма на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионална гимназия и предприятие.

Дуалната система е призната и се прилага в 3 държави в Европа – Германия, Австрия и Швейцария. В тях има много ниска младежка безработица и според експерти това се дължи на дуалното обучение.

При дуалната форма на обучение учениците изучават в училището всички общообразователни предмети и предметите от теоретичната професионална подготовка.

Часовете по практика се провеждат в предприятия – партньори, с които училището има сключен договор за обучение чрез работа по съответната специалност.

Там за учениците отговарят учителят по професионална подготовка и наставници от предприятието, които ги обучават за придобиване на знанията и уменията, необходими за съответното предприятие и на съответното работно място.
В процеса на обучение работните места на учениците могат да се сменят, за да усвоят всички знания и умения, необходими за съответната професия.

За работата си във фирмата по време на обучението учениците сключват трудов договор и получават трудово възнаграждение.
След успешно завършване на средното образование учениците могат да останат на работа във фирмата, като чрез дуалното обучение се улеснява адаптацията им към работната среда.

Прием