ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

На 01.12.2023 г. между „ВАМАР“ ООД и ПГТТ „Христо Ботев“ беше подписан ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ BG-RRP-1.014 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ с № BG-RRP-1.014-0022-C01 и наименование ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ“- ГР. СМОЛЯН

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Осъществяване на текущ ремонт и реновиране на помещения в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян за целите на изграждането на подходяща инфраструктура за ЦВП

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 430 дни, но не по-късно от 31.05.2026 г.


На 19.10.2023 г. между Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и ПГТТ „Христо Ботев“ беше подписан ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ BG-RRP-1.014 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ с № BG-RRP-1.014-0022-C01 и наименование ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ“- ГР. СМОЛЯН

ОСНОВНА ЦЕЛ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ“- ГР. СМОЛЯН

Основната цел на настоящия договор, в пълно съответствие с тази на Процедура BG-RRP-1.014 по НПВУ, е, чрез извършване на ремонтни дейности и закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, да се осигури модерна и високотехнологична материална база в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян с оглед превръщането й в ЦВП в ПОО, който да предостави възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда. Проектът оказва подкрепа за позиционирането на гимназията като ЦВП в ПОО, който да осигури интердисциплинарна, комплексна учебна среда за подготовка на кадри за развитието на приоритетните икономически сектори в региона.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  1. Дейност 1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на

ЦВП в ПГТТ „Христо Ботев“- гр. Смолян;

  1. Дейност 2. Извършване на ремонт на помещения в учебна сграда и работилници

към ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян за изграждане на ЦВП в ПОО.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: двадесет и четири месеца, считано от

датата на сключване на договора, но не по-късно от 31.05.2026 г.

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОБЩО ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИЦИЯТА: 3 439 962,60 лева