ПГ по техника и технологии - "Христо Ботев"
Учи днес за да успееш утре!

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +", ЛАЙПЦИГ 2015

ПРОЕКТ НА ТЕМА: "ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ"

На 24.03.2014 година Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” кандидатства по проект, предложен от програма „Еразъм+” ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Мобилност”, сектор „Професионално образование”.
В края на юли 2014 година проектът е спечелен. 

От 05.07.2015 до 04.08.2015 година се проведе обучението в Германия с 20 ученици, придружени от двама ръководители от училището.

Проектът се изпълни в партньорство с Wisamar, Bildungsgesellschaft, Лайпциг, Германия. Финансиран е по линия на програма „Еразъм+”.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 1. Надграждане на практически умения и професионални компетенции на учениците, придобити в училище, чрез изучаване на немския опит и добри практики в компютърната диагностика, техническото обслужване и ремонта на автомобилната техника;
 2. Разширяване на чуждоезиковите умения на учениците, както и на изграждане на умения за работа в мултикултурна среда;
 3. Обогатяване на социалните умения на учениците и уменията им за работа в екип.

Желаещите ученици имаха възможност да подадат молба за участие, като отговарят на посочени от проекта условия. След приемане на необходимите документи бе направен подбор. Класирани са бяха 22 ученици на възраст от 16 до 18 години от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Автотранспортна техника”, които бяха включени в предварителна подготовка за мобилността.

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ

Учениците, включени в проекта присъстваха редовно в часовете за подготовка, които се провеждаха извън учебните часове. Допълнителната им подготовка включваше:

 1. Езикова подготовка – 144 учебни часа обучение по немски език на ниво В1, включващо специфични термини, свързани с практиката.
 2. Културна подготовка – 20 учебни часа, свързани със запознаване с историята, географското положение, административното устройство, икономиката, културното наследство, забележителностите, културните особености и различия на Германия.
 3. Педагогическа подготовка – 20 учебни часа, в които учениците се запознават с поведението и организацията на работното място, безопасните условия на труд, съвременните методи и средства за техническо обслужване и текущ ремонт на автотранспортна техника и диагностика на агрегати и автотранспортна техника.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 

От 05.07.2015 до 04.08.2015 година учениците, придружени от двама ръководители се обучаваха през делничните дни по 6 часа на ден в Лайпциг.

Практиката се проведе в две части – практическо обучение в учебна работилница и практическо обучение във фирми. По време на практиката на работните места, учениците имаха възможност в реални работни условия да идентифицират проблеми в инсталационните и системните компоненти на различни автомобили и техните причини, извършваха и работа по поддръжка на инсталациите, системите и техните компоненти.

Освен плануваните по проекта визити, учениците разполагаха със свободно време, през което имаха възможност да опознаят гр.Лайпциг.

Разходите за подготовка, транспорт, обучение, настаняване и изхранване бяха покрити от проекта.

С участието си в проекта учениците имаха възможност да:

 • опознаят основни компоненти, детайли и умения за работа със съвременни уреди и инструменти при извършване на техническо обслужване на двигатели с вътрешно горене;
 • познават съвременни уреди и инструменти за диагностика и умения за извършване на основните диагностични операции, както и установяване на причини за повреди чрез съвременни методи и средства в правилна технологична последователност;
 • владеят професионална технология на немския език;
 • получат умения за разчитане на технологични схеми и карти, технически чертежи и друга специфична документация;
 • познават екологичните норми и умения за опознаване на околната среда в работата;
 • придобият умения за работа в екип; умения за ефективна организация на работното място и правилен подбор на материали и инструменти, съобразно конкретните задачи.

След приключване на проекта учениците  получиха Europass – езиков паспорт за оценка на езиковите знания и умения, издадени от Wisamar, Bildungsgesellschaft, Лайпциг, Германия.Нагоре