ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Екип

СПИСЪК 
на учителите и служителите в ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян
Име Длъжност Контакт
1 инж. Мария Борисова Жайгарова-Йорданова директор виж тук
2 инж. Пламенка Василева Вягова старши учител ЕОП виж тук
3 Янка Иванова Бечева старши учител Физика и астрономия и Химия и ООС  виж тук 
4 Славка Илиева Терзийска старши учител, бълг. език и литература виж тук 
5 Сийка Василева Печилкова старши учител, англ. език виж тук 
6 Карамфилка Велинова Калфова старши чител, англ. език виж тук 
7 Елена Георгиева Русева старши учител, бълг. език и немски език виж тук 
8 Юлияна Севдалинова Добрева учител, математика, ИТ, ресурсен учител виж тук 
9 Мирослава Пенчева Христова старши учител, математика и информатика и ИТ виж тук 
10 Галина Йорданова Каралилова старши учител, биология и здравно образование виж тук 
11 Недялка Георгиева Тодорова старши учител, философия виж тук 
12 Милка Микова Манева учител, физическо възпитание и спорт виж тук 
13 инж. Милена Красимирова Бундева учител, теоретично обучение КТТ виж тук 
14 Софка Ясенова Иванова старши учител, теоретично обучение КМТОТ виж тук 
15 инж. Мария Георгиева Георгиева учител, теоретично обучение КТТ виж тук 
16 инж. Петър Иванов Славов учител, теоретично обучение АТТ виж тук 
17 Спиридон Михайлов Русков старши учител, практическо обучение АТТ виж тук 
18 инж. Анастас Костадинов Кисьов старши възпитател виж тук 
19 Асен Векилов Кръстев старши учител, практическо обучение КМТОТ виж тук 
20 Райна Георгиева Пенкина старши учител, бълг. език и литература виж тук 
21 Емилия Янева Чернева ресурсен учител виж тук 
22 Мария Николова Печилова педагогически съветник виж тук
23 Елка Иванова Грибачева старши учител, география и икономика и история и цивилизация виж тук
24 Росен Николаев Калемджиев възпитател виж тук 
25 Румяна Росенова Хаджийска старши учител - ресурсен виж тук 
26 Рилко Иванов Наков учител, праткическо обучение АТТ виж тук 
27 инж. Светослав Митков Димитров учител, практическо обучение КТТ виж тук 
28 инж. Владимир Валентинов Моллов учител, учител практическо обучение КТТ vlado.mollov@gmail.com
29 Валентина Андреева Хаджиева старши учител - ресурсен виж тук 
30 Васил Атанасов Коджебашев учител, физическо възпитание и спорт виж тук 
31      
32      
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
33 Емилия Ясенова Сарачева главен счетоводител виж тук 
34 Гергана Дренчева – Петрова ЗАТС виж тук 
35 Мария Николова Кисимова касиер, домакин виж тук 
36 Емил Николаев Калемджиев работник поддръжка виж тук 
37 Бедиха Феимова Еленска чистач виж тук 
38 Радка Гавраилова Кисьова чистач виж тук
39 Съби Руменов Чаушев огняр виж тук
40 Тодор Димитров Лалов портиер виж тук