ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Екип

СПИСЪК 
на учителите и служителите в ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян
Име Длъжност Контакт
1 инж. Мария Борисова Жайгарова-Йорданова директор виж тук
2 инж. Милена Красимирова Бундева ЗДУПД /учител, теоретично обучение КТТ/ виж тук
3 инж. Пламенка Василева Вягова старши учител ЕОП виж тук
4 Янка Иванова Бечева старши учител, физика и астрономия, химия и ООС, ИТ виж тук 
5 Славка Илиева Терзийска старши учител, бълг. език и литература виж тук 
6 Надежда Любомирова Ангелова учител, англ. език виж тук 
7 Карамфилка Велинова Калфова старши учител, англ. език виж тук 
8 Елена Георгиева Русева старши учител, бълг. език и немски език виж тук 
9 Валентина Андреева Хаджиева старши учител, математика, физика и астрономия, ИТ виж тук 
10 Мирослава Пенчева Христова старши учител, математика и информатика и ИТ виж тук 
11 Галина Йорданова Каралилова старши учител, биология и здравно образование виж тук 
12 Недялка Георгиева Тодорова старши учител, философия виж тук 
13 Милка Микова Манева учител, физическо възпитание и спорт виж тук 
14 Софка Ясенова Иванова старши учител, теоретично обучение КМТОТ виж тук 
15 инж. Мария Георгиева Георгиева учител, теоретично обучение КТТ виж тук 
16 инж. Петър Иванов Славов учител, теоретично обучение АТТ виж тук 
17 Спиридон Михайлов Русков старши учител, практическо обучение АТТ виж тук 
18 инж. Анастас Костадинов Кисьов старши възпитател, учител практика ЕОП виж тук 
19 Асен Векилов Кръстев старши възпитател виж тук 
20 Красимира Николова Симеонова учител, БЕЛ виж тук
21 Емилия Янева Чернева ресурсен учител виж тук 
22 Костадин Лазаров Джигошев учител по музика виж тук
23 Елка Иванова Грибачева старши учител, география и икономика и история и цивилизации виж тук
24 Росен Николаев Калемджиев учител, АТТ, възпитател виж тук 
25 Румяна Росенова Хаджийска ресурсен старши учител, история и цивилизации виж тук 
26 Рилко Иванов Наков учител, праткическо обучение АТТ виж тук 
27 инж. Светослав Митков Димитров учител, практическо обучение КТТ виж тук 
28 инж. Владимир Валентинов Моллов учител, учител практическо обучение КТТ vlado.mollov@gmail.com
29 Адриан Юлиянов Сюрджиев учител, физическо възпитание и спорт виж тук  
30 Сузан Сабриева Карасмаилова ресурсен учител виж тук 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
31 Емилия Ясенова Сарачева главен счетоводител виж тук 
32 Гергана Дренчева – Петрова ЗАТС виж тук 
33 Мирчо Георгиев домакин, поддръжка сгради виж тук 
34 Бедиха Феимова Еленска хигиенист виж тук 
35 Радка Гавраилова Кисьова хигиенист виж тук
36 Съби Руменов Чаушев огняр виж тук
37 Тодор Димитров Лалов портиер виж тук