ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Задължителна професионална подготовка

Предприемачество 11 клас Съдържание и раздели в учебника
Описание и структура на учебника по Предприемачество
 Раздел 1 - Основи на предприемаческата дейност
 Раздел 2 - Основи на дребния бизнес - изграждане и развитие на малки и средни предприятия
 Раздел 3 - Стартиране на нов бизнес
 Раздел 4 - Основни характеристики, развитие и външна среда на мениджмънта
 Раздел 5 - Планиране
 Раздел 6 - Организиране
 Раздел 7 - Ръководство
 Раздел 8 - Контрол
 Раздел 9 - Специфични характеристики на управлението на МСП
 Социална отговорност на предприемача - допълнителен материал, включен в съдържанието

 

ЗБУТ Съдържание
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Икономика
10 клас

Съдържание
 Описание и структура на учебника по икономика
 Раздел 1. Глава 1 - Въведение в икономиката
 Раздел 1, Глава 2 - Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
 Раздел 1, Глава 3 - Пазар и пазарни механизми
 Раздел 1, Глава 4 – Измерители в икономиката
 Раздел 1, Глава 5 - Държавата и публичните блага
 Раздел 1, Глава 6 - Международна търговия и интеграционни общности
 Раздел 2, Глава 1 - Предприятието – основен субект на бизнеса
 Раздел 2, Глава 2 - Пазарната икономика и предприемачеството