ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Технология на машиностроението

Професия „Машинен техник“

Специалност „Технология на Машиностроението“

Дуална форма на обучение

Учениците изучават всички общообразователни предмети, които се изучават във всяка друга гимназия, като завършилите ПГТТ имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

Основните специални предмети, които изучават учениците от тази специалност, са техническо чертане, техническа механика, машинни елементи, металорежещи машини, технология на машиностроенето, проектиране, диагностика и контрол. Практическите умения, необходими на един машинен техник, нашите ученици придобиват в часовете по учебна практика – шлосерство, стругарство, заваряване, машинна обработка, ремонт на възли и механизми.

Завършилите тази специалност имат възможност да се реализират като машинни техници във всяко машиностроително предприятие, тъй като в цялата страна има недостиг на такива специалисти.

При успешно полагане на държавните зрелостни и квалификационни изпити учениците получават не само диплома за средно образование, която им дава право да кандидатстват във всяко висше учебно заведение, но и свидетелство за професионална квалификация, с което имат право да работят като машинни техници в целия свят.

Дуално обучение

Под „дуална форма на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионална гимназия и предприятие.

Дуалната система е призната и се прилага в 3 държави в Европа – Германия, Австрия и Швейцария. В тях има много ниска младежка безработица и според експерти това се дължи на дуалното обучение.

При дуалната форма на обучение учениците изучават в училището всички общообразователни предмети и предметите от теоретичната професионална подготовка.

Часовете по практика се провеждат в предприятия – партньори, с които училището има сключен договорза обучение чрез работа по съответната специалност.

Там за учениците отговарят учителят по професионална подготовка и наставници от предприятието, които ги обучават за придобиване на знанията и уменията, необходими за съответното предприятие и на съответното работно място.
В процеса на обучение работните места на учениците могат да се сменят, за да усвоят всички знания и умения, необходими за съответната професия.

За работата си във фирмата по време на обучението учениците сключват трудов договор и получават трудово възнаграждение.
След успешно завършване на средното образование учениците могат да останат на работа във фирмата, като чрез дуалното обучение се улеснява адаптацията им към работната среда.

Прием