ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Шивачество

Прием:

  • Без конкурсен изпит след VIII клас:

Преподаватели:

Софка Иванова

Асен Кръстев

Учениците изучават всички общообразователни предмети, които се изучават във всяка друга гимназия, като завършилите ПГТТ имат право да продължат обучението си във втори гимназиален етап.

Освен общообразователните предмети учениците, обучавани по тази специалност изучават предмети от отрасловата, специфичната и разширената професионална подготовка – материалознание, процеси и машини в шевната промишленост, декоративно рисуване, както и учебна и производствена практика.

За качественото обучение по специалността „Шивачество“ ПГТТ „Христо Ботев“ разполага с добре обзаведени кабинет и работилница, които отговарят на съвременните изисквания за качествено професионално обучение.

Курсът на обучение е тригодишен. След успешно завършване на десети клас и положени държавни изпити учениците получават документ за първа степен на средно образование, както и свидетелство за първа степен на професионална квалификация. Това им дава право да продължат обучението си във втора степен на средно образование или да започнат работа по специалността.

Прием