ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Проект "Подкрепа за успех"

Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“ e финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативната програма. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

 

Основна цел:

 • подпомагане равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание;
 • развитие на потенциала и възможностите на учениците за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Очакван резултат:

 • Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

 • ученици в риск от отпадане;
 • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
 • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
 • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

През учебната 2018/2019 г. в ПГТТ „Христо Ботев” са сформирани 21 клуба по проект „Подкрепа за успех“, петнадесет от които са свързани с дейности за преодоляване на обучителни затруднения с продължителност 10 учебни часа и шест – с дейности по интереси с продължителност 36 учебни часа.

80 ученици са включени в клубове, занимаващи се с дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

 • клуб „ Да науча повече по БЕЛ” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Аз уча български език и литература” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Напред към матурата” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Подготвям се по БЕЛ” с ръководител Славка Терзийска
 • клуб „Успех по БЕЛ” с ръководител Елена Русева
 • клуб „Математиката не е трудна” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Математиката не е толкова трудна” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Трудната математика” с ръководител Стефка Герджикова
 • клуб „ Математиката е важна за моята професия” с ръководител Стефка Герджикова
 • клуб „Да решавам задачи е интересно” с ръководител Стефка Герджикова
 • клуб „Английския е забавен” с ръководител Карамфилка Калфова
 • клуб „ Говоря английски” с ръководител Сийка Печилкова
 • клуб „Географията – интересна” с ръководител Елка Грибачева
 • клуб „Занимания по физика” с ръководител Янка Бечева
 • клуб „Моето материалознание” с ръководител Софка Иванова

   75 ученици участват в следните клубове по интереси:

 • клуб „Ръкотворница” с ръководител Снежана Чавдарова
 • клуб „Забавна електроника” с ръководител инж.Мария Георгиева
 • клуб „Програмист” с ръководител инж.Светослав Димитров
 • клуб „Електроконструктор” с ръководител инж.Атанас Кисьов
 • клуб „PGTT Racing” с ръководител инж.Петър Славов
 • клуб „PGTT Cars” с ръководител Спиридон Русков

През учебната 2019/2020 г. в ПГТТ „Христо Ботев” са сформирани 23 клуба по проекта, седемнадесет  от които са свързани с дейности за преодоляване на обучителни затруднения с продължителност 60 учебни часа и шест – с дейности по интереси с продължителност 36 учебни часа.

85 ученици са включени в клубове, свързани с дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

 • клуб „Успех на ДЗИ” с ръководител Райна Пенкина
 • клуб „Да успея на НВО” с ръководител Славка Терзийска
 • клуб „Да успея в края на ІХ клас” с ръководител Елена Русева
 • клуб „Да се справим с бъдещото ДЗИ” с ръководител Карамфилка Калфова
 • клуб „Математиката не е трудна” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб „Трудната математика” с ръководител Мирослава Христова
 • клуб Математиката е забавна” с ръководител Юлияна Добрева
 • клуб „Математиката – лесна” с ръководител Юлияна Добрева
 • клуб „Интерактивни електронни ресурси в математиката” с ръководител Валентина Хаджиева
 • клуб „Аз говоря английски” с ръководител Сийка Печилкова
 • клуб „Географията е забавна” с ръководител Елка Грибачева
 • клуб „Историята е чудесна” с ръководител Румяна Хаджийска
 • клуб „Светът на философията” с ръководител Недялка Тодорова
 • клуб „Химията е лесна” с ръководител Галина Каралилова
 • клуб „Механика и топлинни явления” с ръководител Янка Бечева
 • клуб „Увод в алгоритмите” с ръководител инж.Мария Георгиева
 • клуб „Уча градивни елементи” с ръководител инж.Мария Георгиева

69 ученици участват в следните клубове по интереси:

 • клуб „Сръчни ръце” с ръководител Софка Иванова
 • клуб „Забавна електроника” с ръководител инж.Мария Георгиева
 • клуб „Програмист” с ръководител инж.Светослав Димитров
 • клуб „Електроконструктор” с ръководител инж.Атанас Кисьов
 • клуб „PGTT Racing” с ръководител инж.Петър Славов
 • клуб „PGTT Cars” с ръководител инж.Петър Славов