ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Проект "Ученически практики"

ПГТТ „Христо Ботев” започна работа по проект „Ученически практики” през м. март 2013 г. През първите две учебни години, в коитоучилището работипо проекта,145 ученици работиха на реални работниместа. През 2014/2015учебна година 41 наши ученици от три специалности провеждат практическотоси обучение в 11 местни фирми.

Проектът има за цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионално обучение и образование чрез:

  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование,
    чрез повишаване качеството на професионалното обучение и образование.
  • Улесняване на комуникацията между работодателите и нашите ученици, което
    да им бъде от полза при търсене и намиране на работа.

През 2014/2015 учебна година нашите ученици провеждат часовете си по проект „Ученически практики” в следните фирми:

  • 9в и 10в класове специалност „Шивачество” – фирма „Косара – Р” ООД.
  • 11а клас специалност „Компютърна техника и технологии” – „АЛ ЕМ СИ” ЕООД, „Интеграл” ЕООД, ЕТ „Екстел – Илия Тунев”, „Родопи Инфо” ЕООД, „Валтокс” ЕООД.
  • 11б клас специалност „Автотранспортна техника” – „Ауто Каневски” ЕООД, ЕТ „Бялков - 90”, ЕТ „Решад Якубов”, „Кисьов Авто” ЕООД, ЕТ „Стефан Димитров”

През 2017/2018 учебна година по проект „Ученически практики” 25 ученици от 10а, 10б, 11а и 11б клас от специалностите „Автотранспортна техника”, „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” провеждат часовете си в следните фирми - партньори:

„Фикс Зон”, „СМДТ рейд”, „АЛ ЕМ СИ – Бени комерс”, „Искилиев”, „Кисьов Авто”, „Янев – 79” „Интеграл”, „Ауто Каневски”, „Исов Сервиз”.

През 2018/2019 учебна година 8 ученици от специалност „Автотраспортна техника”, 10а и 11б клас се включиха в проекта като изработиха часовете си  във фирмите „Исов сервиз” и „Кисьов Авто”.