ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян

Проекти и Национални програми

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” участва в следните проекти:

 • проекти по програма „Еразъм+” с цел доразвиване на придобитите в училище знания и умения на учениците по избраната изучавана професия в реална работна среда.
 • проект „Ученически практики” с цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионално обучение и образование.
 • проект „Нова възможност за моето бъдеще” с цел създаване и изпробване на система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.
 • проекти „Успех” и „Твоят час” с цел осмисляне свободното време на учениците в училището, включително и на ученици с риск от отпадане или с прояви на агресия или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
 • проект „Великден в различни страни” с цел да покаже на учениците различията и сходствата между народите в Европа, празнуващи Великден.
 • проект "Училището - зона за филантропия" с цел възможност за активно участие чрез доброволчески труд.
 • проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"
 • НП "Културните институции като образователна среда"
 • НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование"
 • НП "Оптимизиране на вътрешната стуктура на персонала"
 • НП "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата"