ПГТТ - "Христо Ботев"
Професионална гимназия по техника и технологии в град Смолян
Нормативни документиБюджетПрофил на купувача

Нормативни документи

. ..
План за работата на педагогическия съвет на ПГТТ "Христо Ботев" 2020/2021 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - 2021 г.
Правилник за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2020/2021  
Годишен план за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2020 / 2021  
Училищни учебни планове за учебната 2020 / 2021  
Годишен план за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2018 / 2019  
Мерки за повишаване качеството на образованието 2018 /2019  
План за действие за реализиране на стратегията за учебната 2018-2019  
Програма равни възможности 2018 / 2019  
Правилник за дейността на ПГТТ "Христо Ботев" 2019/2020  
Програма за превенция на ранното напускане на училището  
Стратегия за развитие на ПГТТ "Христо Ботев" 2016 / 2020  
Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на ПГТТ "Христо Ботев" 2017/2018  
Училищни учебни планове за учебната 2018 / 2019  
Вътрешни правила за работната заплата  
Етичен кодекс на училищната общност  
План за квалификационна дейност като част от годишния план  
Програми по гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование или като част от Годишен план дейността  
Правила за организацията и провеждането на вътрешно институциалната квалификация  
Ред и условия за назначаване, освобождаване, мотивиране и развитие на човешките ресурси  
План за дейността на Педагогическия съвет